Transparència

Participació de les entitats als espais d'interlocució

A continuació resumim en dades com ha estat la participació de les entitats membres als diferents espais d'interlocució generats pel CNJC durant el 2018. 

De les 45 entitats de ple dret del CNJC, 38 han estat activament participant en els diferents espais d'interlocució i totes les dades calculades en aquests gràfics estan fetes a partir de les 38 entitats actives d'enguany. A més, com a novetat s'ha començat a recollir les dades sobre gènere en tots aquests espais.

Entitats membres del CNJC:

  • 12 Educatives
  • 6 Sindicals d’estudiants i treballadors
  • 7 Polítiques
  • 12 Culturals i d'intercanvi i socials especialitzades
  • 8 Consells Locals de Joventut
S'han fet 28 convocatòries durant l'any 2018:

  • 15 convocatòries de caràcter general:
  • 13 convocatòries d'àmbit:

Assistència a les convocatòries de grups de treball o comissions:

  • Comparativa de percentatges de participació entre homes i dones als grups de treball:

Assistència a les convocatòries dels àmbits:

  • Assistència a les convocatòria d'àmbit segons gènere:
Cal tenir en compte que aquestes dades només corresponen a un terç del total de les reunions d’àmbits que s’han realitzat ja que el control d’assistència segons gènere es va començar a fer partir del juny. Per tant, són unes dades poc representatives respecte el total de reunions realitzades.

Resum comparatiu de l’assistència entre l’any 2017 i 2018:

Subscriu-te!