Nota legal

 

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb CIF: G-08678831 és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, segons la llei 14/1982, de 28 de juny per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, modificada per la llei 14/1985 de 30 de desembre de modificació del Consell Nacional de Joventut de Catalunya.

La finalitat d'aquest avís legal és establir els principis i les condicions de l'accés i l'ús per part dels usuaris al lloc web i els continguts del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya en endavant CNJC.

Accés i ús dels continguts

El CNJC posa a la disposició dels usuaris i usuàries els continguts i els serveis que es localitzen al seu lloc web, amb subjecció a aquestes condicions d'accés i d'ús. Aquestes condicions poden ser actualitzades periòdicament i consultades pels usuaris en tot moment. La utilització del portal implica l’acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal.

Totes les referències efectuades al CNJC en aquest avís legal o a la pàgina web que dóna accés a aquest avís s'entendran efectuades en la mesura que pugui ser considerada subjecte actiu o passiu de les relacions que es generin amb les persones usuàries o dels usos que es facin dels serveis i els elements del lloc web.

Els continguts facilitats al web del CNJC són gestionats i elaborats pel CNJC, llevat de les informacions procedents de fonts externes al mateix lloc web, sobre les quals es farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

En aquests casos, el CNJC no es fa responsable de la inexactitud o la manca d'actualització de la informació d'aquestes fonts externes, atès que la seva responsabilitat s'estableix únicament amb relació a aquells continguts que provenen de fonts pròpies.

La persona usuària es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per el CNJC sota criteris de bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats i sense contravenir l'ordre públic ni la legislació vigent. Especialment, i sense caràcter exhaustiu, es prohibeix: l'enviament de correu massiu no sol·licitat o spamming; qualsevol forma de violació dels drets de tercers; introduir virus informàtics, arxius defectuosos o programes que puguin causar qualsevol dany o perjudici al lloc web, i utilitzar aquest web amb finalitats comercials o publicitàries de manera inadequada de conformitat amb la seva finalitat.

Així mateix, es prohibeix a la persona usuària qualsevol ús dels continguts amb finalitats delictives i il·lícites o, si és el cas, amb voluntat i intenció de perjudicar, impedir, danyar o sobrecarregar de qualsevol manera la utilització i el funcionament normal del web o de tercers, directament o indirecta, sigui quin sigui el resultat. Igualment, queda prohibit l'ús del web i els seus continguts amb finalitats de propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes i discriminatòries envers la raça, el gènere, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans. En tot cas, la difusió d'idees o opinions personals per part de la persona usuària s'ajustarà als criteris de respecte i dignitat envers la resta de persones, sense afirmacions ni insinuacions ofensives, insultants o de menyspreu.

La persona usuària no pot reproduir, distribuir, transmetre, adaptar, modificar ni alterar cap dels continguts i altres elements del web, llevat que tingui l'autorització expressament atorgada al seu favor pel CNJC.

La persona usuària és responsable de la utilització del portal i de l’ús adequat dels continguts i dels serveis als quals por accedir.

El CNJC es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Portal, de la configuració i de la presentació d’aquesta informació i de les condicions d’accés. Per tant, es recomana a les persones usuàries que consultin assíduament les condicions que es determinen.
 

Protecció de dades de caràcter personal

El CNJC és titular dels fitxers de dades personals recaptades per via en línia i gestionades per aquesta via.
Les dades personals subministrades mitjançant els formularis que constin al lloc web del CNJC seran incorporades als seus fitxers depenent de la finalitat de la seva tramesa.

El CNJC garanteix la privadesa dels serveis en línia de conformitat amb les exigències legals i informa de la política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin d'una manera lliure i voluntària la seva voluntat de facilitar Al CNJC les seves dades per mitjà del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per el CNJC en el seu lloc web.

La persona usuària consent el tractament de les dades personals esmentades per part del CNJC en els termes d'aquesta política de tractament de dades de caràcter personal.

El CNJC garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels i les usuàries i el seu tractament d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la llei, i també tota la normativa aplicable a aquesta matèria).
El CNJC ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades. Malgrat això, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són plenament inexpugnables.

Les dades personals que són sol·licitades als i les usuàries únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i que siguin estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquestes dades seran objecte de tractament i s'incorporaran als corresponents fitxers del CNJC, que proporcionarà a les persones usuàries els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la política de tractament de dades de caràcter personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment, amb la finalitat que CNJC procedeixi al tractament de les dades personals dels usuaris. Llevat dels camps en els quals s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

El CNJC informarà expressament als i les usuàries sobre la cessió de les seves dades de caràcter personal a terceres persones, i indicarà la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcter personal. D'aquesta manera, en el moment del registre per part dels usuaris a qualsevol dels serveis del lloc web gestionats per el CNJC, es demanarà el consentiment a la persona usuària perquè cedeixi les dades de caràcter personal a CNJC.

El CNJC no cedirà les dades personals dels i les usuàries que es recullen a través del lloc web a tercers sense el consentiment expressament atorgat per l'usuari, de manera que el CNJC oferirà prèviament la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió.

No obstant això, per a qualsevol dubte respecte les persones usuàries, us podeu posar en contacte amb el CNJC a comunicació@cnjc.cat o bé per correu postal adreçat al Consell Nacional de Joventut de Catalunya,  Pl. Cardona nº 1-2 Baixos 08006 Barcelona.

La recollida i el tractament de les dades personals, com a conseqüència de la navegació per les pàgines del lloc web, de la consulta o la sol·licitud de qualsevol dels serveis oferts per el CNJC, té com a finalitat, a més de proporcionar als i les usuaris una experiència personalitzada a la xarxa del web del CNJC, la gestió, l'administració, la prestació, l'ampliació i la millora dels serveis als quals els i les usuaris decideixin subscriure's, donar-se d'alta o utilitzar, i l'adequació dels serveis esmentats a les seves necessitats.

La recollida i el tractament de dades personals també té com a finalitat l'estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis del CNJC i les seves actualitzacions, i la tramesa per mitjans tradicionals o electrònics de la informació dels serveis oferts per el CNJC.

En cap cas, el Consell no utilitzarà les dades personals dels i les usuàries per a finalitats diferents de les esmentades més amunt, llevat d'advertiment previ recollit al lloc web.
Les persones usuàries tenen reconeguts i poden exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, l'ús i la cessió de les seves dades per mitjà de comunicació a l'adreça de correu electrònic comunicació@cnjc.cat, de correu postal adreçat a al Consell Nacional de Joventut de Catalunya,  Pl. Cardona nº 1-2 Baixos 08006 Barcelona.
Igualment, les usuàries poden exercir el dret a estar informades sobre les finalitats per a les quals autoritzen l'ús de les seves dades, de les cessions realitzades per el CNJC de les seves dades a terceres persones, que hagin de conèixer les dades personals de les usuàries per poder prestar el servei d'una manera eficient a través d'aquest avís legal, i, si escau, per mitjà dels avisos corresponents per part del CNJC a les usuàries.
El CNJC estén aquesta política de protecció de tractament de dades de caràcter personal a la prestació dels seus serveis principals i accessoris, en especial al correu electrònic.

Responsabilitats

El CNJC no té coneixement de continguts allotjats al seu lloc web que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l'ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel·lectual i industrial o que continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de software similar.
En el moment en què El CNJC tingui coneixement de la il·licitud d'algun dels continguts, les opinions i els conceptes allotjats al seu lloc web, o que continguin virus informàtics o rutina de software similar, procedirà a la seva retirada.
El CNJC queda exonerat de responsabilitats derivades de danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la captació i l'ús per part de tercers de les informacions i les opinions facilitades pels usuaris del lloc web que gestiona.
En qualsevol cas, CNJC no assumeix responsabilitats de les informacions i els continguts aliens als llocs web que no gestioni. 

Exempció de responsabilitat per continguts allotjats a llocs web accessibles des del lloc web del CNJC.

El CNJC no es fa responsable de les informacions, les opinions i els conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s'accedeixi a través del lloc web per mitjà d'enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin en aquest lloc web interconnectat.
El CNJC no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del lloc web, que serà responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi i els utilitzi.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc web

El CNJC presta els seus serveis i continguts de manera continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació satisfactòriament.
El CNJC, quan ho consideri convenient, pot fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda al lloc web, als serveis o als canals, sense que això doni lloc ni dret a cap mena de reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.
El CNJC no es fa responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas, el CNJC portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de problemes tècnics.
El CNJC no es fa responsable dels danys i els perjudicis de tota mena que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir terceres persones no autoritzades de les dades dels i les usuàris i de l'ús que facin al lloc web a través d'aquestes dades.

Propietat intel·lectual dels continguts

Els textos (informacions, conceptes, opinions i anàlegs) i els elements gràfics (disseny, codi font i anàlegs) que formen part del lloc web del CNJC difosos a través d'aquest web, com també la seva presentació i muntatge, són de titularitat exclusiva del CNJC i dels seus autors i autores i tenen la consideració d'obres protegides, de conformitat amb les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual, i resulten igualment aplicables els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

No obstant això, els usuaris poden portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb les finalitats exclusives d'emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los en paper per a ús estrictament privat.

Al marge d'això, es pot reproduir i distribuir el contingut del lloc web del CNJC o d'algun dels seus elements, sempre hi quan se citi la font.
Tots els signes distintius, els logotips i, en general, els símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin al lloc web del CNJC i que hi facin referència són de propietat seva i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Imatges

Per tal d'oferir el millor servei possible als diferents grups d'interès, el CNJC utilitzarà fotografies dels esdeveniments relacionats amb el CNJC en aquest lloc web i en les seves publicacions. Aquestes fotografies poden identificar els individus. Si vostè s'oposa a aparèixer en qualsevol imatge publicada en aquests suports, cal que es posi en contacte amb el Consell a comunicació@cnjc.cat i procedirem a eliminar la imatge al més aviat possible per tal de respectar la seva petició.

Jurisdiccició 

Els termes i condicions que regeixen aquesta web, així com les relacions que se’n puguin derivar, estan protegides i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de caràcter autonòmic o estatal que siguin d’aplicació. Qualsevol controvèrsia o litigi derivats d’aquestes condicions general i de les específiques de cada acció, serà sotmesa als tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona, excepte en el cas de consumidors, que serà el que la llei estableixi.
 

COOKIES

 
Per al bon funcionament dels llocs webs del CNJC, el sistema de navegació i el programari utilitzat recullen algunes dades de navegació (endavant anomenades “cookies”) que són necessàries en l'ús dels protocols de comunicació d'internet. Les “cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l'adreça IP que utlitza l'ordinador per connectar-se al lloc web, l'adreça URL de la pàgina web demanada, l'hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemen dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.
Les “cookies” queden guardades a la memòria del navegador de l'usuari, tot i que la informació que contenen no s'utilitza.
En aquesta secció donarem a l'usuari informació específica de les “cookies” que s'utilitzen en els portals del CNJC de Mar i informarem l'usuari de les maneres més habituals per esborrar-les o desactivar-les. Per controlar l'ús de les “cookies” per part dels llocs web, l'usuari pot definir la configuració de privacitat del seu navegador. Si es deshabiliten completament les ”cookies” és possible que alguns serveis de les webs del CNJC no funcionin correctament.

1. Gestió de les "cookies"

Tot i que el CNJC no utilitza “cookies” per recaptar dades personals identificatives, informem de la manera com l'usuari pot restringir o bloquejar les “cookies” quan navega pels llocs web del CNJC.
Recomanem el lloc web www.aboutcookies.org als usuaris que vulguin més informació i més detalls sobre la gestió de "cookies".
En aquesta adreça www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 es pot consultar com gestionar les "cookies" segons el navegador.

2. "Cookies" que guarda el CNJC

Quan els usuaris naveguen pels portals del CNJC es guarda informació anònima per facilitar l'accés a la informació.

3. "Cookies" de tercers

Els portals del CNJC també utilitzen “cookies” i tecnologies d'altres empreses dedicades.
 
Google Analytics: Per medir estadístiques d'accés a les pàgines. (més informació)
Google Maps: Per oferir servei de posicionament de continguts.
Youtube: Per oferir el servei de videos.
Més informació de les Cookies utilitzades (http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=cnjc.cat)

4. "Cookies" de llocs web de tercers

En els portals informatius o d'entreteniment dels portals del CNJC, hi ha vegades que s'insereixen fotos i continguts de vídeo de llocs web com YouTube i de Flickr. El contingut està inserit en els nostres portals i hi ha la possibilitat que els llocs web de referència disposin de "cookies". El CNJC no té el control sobre la difusió i la gestió d'aquestes "cookies" i, per tant, es recomana que es revisin les polítiques de privacitat d'aquests llocs web per determinar-ho.
En el cas que l'usuari comparteixi algun contingut dels portals web amb determinades xarxes socials, existeix la possibilitat que aquests llocs incloguin alguna "cookie" quan es registren el seu servei. El CNJC no té control sobre la difusió i la gestió d'aquestes "cookies" i es recomana a l'usuari que consulti la informació relativa a les seves polítiques de privacitat.

Subscriu-te!