Transparència

Espais d'interlocució

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya genera diversos espais de trobada i coordinació de les entitats catalanes. 

CONVOCATÒRIES DE CARÀCTER GENERAL

Són espais de participació on es convoquen totes les entitats del Consell (ple dret, adherides i col·laboradores).

Assemblea General Ordinària (AGO)

És el màxim òrgan de participació i decisió del CNJC. S'hi decideixen les grans línies d'actuació, es fa un balanç sobre la gestió anual i s'escullen els membres del secretariat i de l'equip d'assessorament econòmic (EAE).

Comitès Executius (CE)

És l'espai de debat i presa de decisions entre Assemblees Generals Ordinàries. Es convoquen dos cops l'any i serveix per fer seguiment recular de l'activitat del CNJC, entre altres.
 

CONVOCATÒRIES ESPECÍFIQUES

Grups de Treball

Són espais de creació i seguiment de projectes que es convoquen de manera puntual i que tenen només la durada d'un projecte.

Comissions

Són espais de creació i seguiment de projectes per tractar diferents temes d'interès de les entitats i amb una continuïtat en el temps.

Actualment tenim dues comissions permanents:

REUNIONS D'ÀMBIT

Són reunions on es treballen temes sectorials i es convoquen les entitats de l'àmbit concret per compartir experiències amb les diferents entitats. Els àmbits que tenim al CNJC són:

Àmbit d'entitats educatives
Durant les reunions d'àmbit d'educatives es treballen temes que tenen com a eix central el treball educatiu i associatiu dels i infants i joves.

Principals línies de treball:

 • Establir diàleg entre les entitats educatives del CNJC
 • Recollir les demandes de les entitats educatives, treballar-les i fer-les arribar a les institucions permanents
 • Dotar d'eines i recursos les entitats educatives
Àmbit d'entitats polítiques
Durant les reunions d'àmbit de les entitats polítiques es fa acció política amb l'objectiu d'exercir-la des dels poders públics.

Principals línies de treball:

 • Coordinació de les entitats de l'àmbit
 • Seguiment de la Comissió de Polítiques de Joventut al Parlament
Àmbit d'entitats sindicals
Durant les reunions d'àmbit de les entitats sindicals es tracten temes basats en la defensa dels interessos de les persones estudiants i treballadores, així com la millora del sistema educatiu o laboral. 

Principals línies de treball:

 • coordinació de les entitats de l'àmbit
 • seguiment dels espais de participació on el CNJC té representació
 • seguiment i monitoratge dels processos d'incidència política del CNJC que afecten l'àmbit
 • posar en comú els projectes de les entitats
 • oferir recursos i suport a les entitats
 • preparació, execució i avaluació d'accions conjuntes
Àmbit d'entitats culturals i d'intercanvi i de socials i especialitzades
Durant les reunions d'àmbit d'entitats culturals i socials, centren la seva activitat en temes culturals, els intercanvis internacionals, l'aprofundiment en la interculturalitat o la cooperació i la sensibilització en temes de DDHH.

Principals línies de treball:

 • Posar en comú els projectes de les entitats
 • Oferir un espai pel treball en xarxa
 • Dur a terme accions conjuntes en el marc del CNJC
Xarxa de Consells Locals de Joventut
Les reunions de la Xarxa de Consells Locals de Joventut es treballa la coordinació i el teixit associatiu local, es representa la veu del jovent associat i es fomenta l'associacionisme juvenil.

Principals línies de treball:

 • Donar suport polític i tècnic als CLJ
 • Dotar de recursos a la XCLJ
 • Ampliar la XCLJ
 • Consolidar projectes anuals en el marc de la XCLJ
 • Co-organitzar l'Aplec de CLJ
 • Fomentar la cooperació entre CLJ

 

Subscriu-te!